Översättning av funktioner från svenska till engelska

Ett problem som kan uppstå när man söker efter hjälp med Excel på Internet är att man kommer till en engelsk sida som ger funktionsnamnet på engelska med engelskt funktionsformat. Tex:

use this formula:  =SUBSTITUTE(ADDRESS(ROW(),COLUMN(),4),ROW(B1),””)

Det kan vara lite knepigt att översätta detta till svenska. Speciellt om du inte har alla språkpaket på din dator. Men har man både svenskt och engelskt språkpaket installerat kan man göra så här:

Ändra till Engelskt gränssnitt: Arkiv, Alternativ, Språk. Under rubriken ”Välj språk för gränssnitt och hjälp” ställer du in Engelska som Gränssnittsspråk (välj Ange som standard). Klicka på OK.

Sedan måste du starta om Office för att språkinställningarna skall gälla.

När du startat om Office så skall Excel nu ha engelskt gränssnitt. Klistra in den engelska funktionen.
Här måste du för det mesta också ersätta alla komman med semikolon. I Svensk Excel separeras funktionsargumenten med semikolon medan det i engelskt Excel separeras med kolon (fullständigt idiotiskt men så är det…).

Dvs min funktion ovan blir då:
=SUBSTITUTE(ADDRESS(ROW();COLUMN();4);ROW(B1);””)

Och nu fungerar den…. Men jag ville översätta den till svenska.

Därför sparar jag arbetsboken. Går sedan tillbaka till Arkiv, Alternativ, Språk och ställer om Excel till Svenska. Startar om Office och öppnar min sparade arbetsbok.

Nu har min funktion översatts till:
=BYT.UT(ADRESS(RAD();KOLUMN();4);RAD(B1);””)

Ett alternativ, som oftast går snabbare är att bara klistra in den engelska funktionen i sin svenska Excel. Ersätta komma med semikolon. Och därefter manuellt ersätta de engelska funktionsnamnen med den svenska motsvarigheten. Då kan du använda min lista nedan där du har ett urval av de flesta funktionerna i Excel på svenska, engelska samt en förklaring.

En film om om att översätta funktioner och formler i Excel

Här är en film där jag visar på olika sätt att översätta en engelsk lösning till ett svenskt Excel

Lista med funktionsnamn på svenska och engelska

Ett urval av funktioner i Excel, översatt från svenska till engelska. Funktionerna är sorterade i bokstavsordning efter det svenska namnet. Sök på den här sidan med Ctrl+F.

Funktion

ÖversättningKategoriBeskrivning

ABS

ABSMatematik

Returnerar absolutvärdet av ett tal

ADRESSADDRESSLeta uppSkapar en cellreferens som text med ett angivet antal rader och kolumner.
AMORTPPMTFinansReturnerar amorteringsdelen av en betalning för en viss period av ett annuitetslån, baserat på periodiska, fasta betalningar och en fast ränta.
ANTALCOUNTStatistikRäknar hur många tal som finns bland argumenten
ANTAL.OMCOUNTIFStatistikRäknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.
ANTAL.TOMMACOUNTBLANKStatistikRäknar antalet tomma celler i ett område

ANTALV

COUNTAStatistikRäknar hur många värden som finns bland argumenten
ARBETSDAGARWORKDAYDatum & tid

Ger serienumret för ett datum före eller efter att visst antal arbetsdagar. Utesluter lördag och söndag och andra dagar som räknas som lördag eller söndag.

AVERAGEA

AVERAGEAStatistikReturnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden

AVKORTA

TRUNCMatematikAvkortar ett tal till ett heltal
AVRUNDAROUNDMatematik

Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror

AVRUNDA.NEDÅTROUNDDOWNMatematik

Avrundar ett tal nedåt mot noll

AVRUNDA.UPPÅT

ROUNDUPMatematikAvrundar ett tal uppåt, från noll
BETALNINGPMTFinans

Beräknar betalningen för ett lån baserat på fasta betalningar och en fast ränta.

BYT.UT

SUBSTITUTETextErsätter gammal text med ny text i en textsträng

CELL

CELLInformation

Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell

DAGDAYDatum & tid

Från ett datum ges månadens dag (ett tal mellan 1 till 31).

DANTAL

DCOUNTDatabasRäknar antalet celler som innehåller tal i en databas

DANTALV

DCOUNTADatabas

Räknar ifyllda celler i en databas

DATEDIFDATEDIFDatum & tid

Beräknar antalet år, dagar eller månader mellan två datum.

DATUM

DATEDatum & tidGer serienumret för ett datum från argumenten År, Månad och Dag.

DATUMVÄRDE

DATEVALUEDatum & tid

Ger serienumret för ett datum från ett datum i textformat.

DELSUMMASUBTOTALMatematik

Returnerar en delsumma i en lista eller databas

DHÄMTA

DGETDatabasHämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren
DMAXDMAXDatabas

Returnerar det största värdet från databasposterna

DMEDEL

DAVERAGEDatabas

Returnerar medelvärdet av databasposterna

DMIN

DMINDatabasReturnerar det minsta värdet från databasposterna
DPRODUKTDPRODUCTDatabas

Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret

DSUMMA

DSUMDatabasSummerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret
ELLERORLogisk

Returnerar SANT om något argument är SANT

ERSÄTT

REPLACETextErsätter tecken i text

EXAKT

EXACTText

Kontrollerar om två textvärden är identiska

EXTEXTMIDText

Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

FALSKT

FALSELogiskReturnerar det logiska värdet FALSKT
FASTTALFIXEDText

Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

FEL.TYP

ERROR.TYPEInformationReturnerar ett tal som motsvarar ett felvärde
FREKVENSFREQUENCYStatistik

Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris

FÖRSKJUTNING

OFFSETLeta uppReturnerar en referens till intervall som består av ett angivet antal rader och kolumner från en cell eller ett cellintervall.
GEMENERLOWERText

Omvandlar text till gemener

HELTAL

INTMatematikAvrundar ett tal nedåt till närmaste heltal
HITTAFINDText

Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

HYPERLÄNK

HYPERLINKLeta uppSkapar en hyperlänk som öppnar ett dokument som är lagrat någon annanstans (hårddisk, nätverk, internet).
HÄMTA.PIVOTDATAGETPIVOTDATALeta upp

Hämtar data från en pivottabell.

HÖGER

RIGHTTextReturnerar tecken längst till höger i en sträng

ICKE

NOTLogisk

Inverterar logiken för argumenten

IDAGTODAYDatum & tid

Ger serienumret för dagens datum.

INDEXINDEXLeta uppReturnerar ett värde (eller referensen till ett värde) från en tabell eller ett område.
INDIREKTINDIRECTLeta uppReturnerar referensen angiven i en teckensträng.
INFOINFOInformationReturnerar information om operativsystemet
INITIALPROPERTextÄndrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal
IRIRRFinansReturnerar internräntan för en serie betalningar
JÄMNEVENMatematikAvrundar ett tal uppåt till närmaste heltal
KLOCKSLAGTIMEDatum & tidGer serienumret för en tid (0:00:00 till 23:59:59) från tal som representerar timme, minut och sekund.
KODCODETextReturnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng
KOLUMNCOLUMNLeta uppReturnerar kolumntalet för en referens.
KOLUMNERCOLUMNSLeta uppReturnerar antalet kolumner i en referens eller en matris.
LETAKOLUMNHLOOKUPLeta uppSöker efter värden i den första raden i en tabell och returnerar ett värde från samma kolumn från en specificerad rad.
LETARADVLOOKUPLeta uppSöker efter värden i den första kolumnen i en tabell och returnerar ett värde från samma rad från en specificerad kolumn.
LETAUPPLOOKUPLeta uppReturnerar ett värde från antingen från en enrads- eller enkolumns-område. Påminner om LETARAD eller LETAKOLUMN men returnerar enbart värdet från den sista kolumnen i området.
LÄNGDLENTextReturnerar antalet tecken i en textsträng
MAVRUNDAMROUNDMatematikReturnerar ett tal avrundat till en given multipel
MAXMAXStatistikReturnerar det största värdet i en lista av argument
MAXAMAXAStatistikReturnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden
MEDELAVERAGEStatistikReturnerar medelvärdet av argumenten
MEDIANMEDIANStatistikReturnerar medianen för angivna tal
MINMINStatistikReturnerar det minsta värdet i en lista med argument
MINAMINAStatistikReturnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden
MINSTASMALLStatistikReturnerar det n:te minsta värdet i en mängd data. Du kan t.ex. ange att du vill se det 3:e minsta värdet.
MINUTMINUTEDatum & tidGer minuten (heltal mellan 0 och 59) från ett serienummer för en tid.
MÅNADMONTHDatum & tidGer månaden (ett tal mellan 1 och 12) från ett serienummer för ett daum.
NNInformationReturnerar ett värde omvandlat till ett tal
NETNUVÄRDENPVFinansReturnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta
NETTOARBETSDAGARNETWORKSDAYDatum & tidGer antalet hela arbetsdagar mellan två datum. Utesluter lördag och söndag och andra dagar som räknas som lördag eller söndag. Man kan också lägga till ett valfritt intervall med ett eller flera datum som inte ska räknas som arbetsdagar (argumentet lediga).
NUNOWDatum & tidGer serienumret för aktuell tid (datum och tid), med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm
NUVÄRDEPVFinansReturnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar.
OCHANDLogiskReturnerar SANT om alla argument är sanna
OMIFLogiskAnger vilket logiskt test som ska utföras
OMFELIFERRORLogiskReturnerar ett värde som du anger om en formel utvärderas till ett fel. 
OMRÅDENAREASLeta uppReturnerar antalet områden i en referens.
PASSAMATCHLeta uppReturnerar den relativa positionen av ett element som matchar ett specificerat värde.
PERIODERNPERFinansReturnerar antal perioder som erfordras för att uppnå ett slutvärde med periodiska fasta betalningar och en fast ränta.
PRODUKTPRODUCTMatematikMultiplicerar argumenten
PRODUKTSUMMASUMPRODUCTMatematikReturnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter
RADROWLeta uppReturnerar radnumret för en referens.
RADERROWSLeta uppReturnerar antalet rader i en referens eller en matris.
RANGRANKStatistikReturnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
RBETALNINGIPMTFinansReturnerar en given periods räntebetalning för en investering med fasta, periodiska betalningar och en konstant räntesats.
RENSATRIMTextTar bort blanksteg från text
REPREPTTextTar bort blanksteg från text
RESTMODMatematikReturnerar resten vid en division
ROMERSKROMANMatematikOmvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text
RUNDA.NERFLOORMatematikAvrundar ett tal nedåt mot noll
RUNDA.UPPCEILINGMatematikAvrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
RÄNTARATEFinansReturnerar räntesatsen per period i en annuitet.
SAKNASNAInformationReturnerar felvärdet #SAKNAS!
SAMMANFOGACONCATENATETextSammanfogar flera textdelar till en textsträng
SANTTRUELogiskReturnerar det logiska värdet SANT
SEKUNDSECONDDatum & tidGer sekunden (heltal mellan0 och 59) från ett serienummer för en tid.
SLUMPRANDMatematikReturnerar ett slumptal mellan 0 och 1

SLUMP.MELLAN

RANDBETWEENMatematikReturnerar ett slumptal mellan de tal som du anger
SLUTMÅNADEOMONTHDatum & tid

Ger serienumret för det sista datumet i en viss månad före eller efter ett startdatum.

SLUTVÄRDE

FVFinansReturnerar det framtida värdet av en investering baserat på fasta, periodiska betalningar och en fast räntesats.
STÄDACLEANText

Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

STÖRSTA

LARGEStatistikReturnerar det n:te största värdet i en mängd data. Du kan t.ex. ange att du vill se det 3:e största värdet.
SUMMASUMMatematik

Summerar argumenten

SUMMA.OM

SUMIFMatematikSummerar celler enligt ett angivet villkor
SÖKSEARCHText

Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

T

TTextOmvandlar argumenten till text
TECKENSIGNMatematik

Returnerar tecknet för ett tal

TECKENKOD

CHARTextReturnerar tecknet som anges av kod
TEXTTEXTText

Formaterar ett tal och omvandlar det till text

TEXTNUMVALUETextOmvandlar ett textargument till ett tal

TIDVÄRDE

TIMEVALUEDatum & tidGer serienumret för en tid från en textsträng för en tid.
TIMMEHOURDatum & tid

Ger timmen (heltal från 0 till 23) från ett seirenummer för en tid.

TRANSPONERA

TRANSPOSELeta uppReturnerar ett horisontellt område som vertikalt och tvärt om.
TRIMMEDELTRIMMEANStatistik

Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd

TYPVÄRDEMODEStatistik

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

UDDA

ODDMatematikAvrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal
UPPHÖJT.TILLPOWERMatematik

Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent

VALUTA

DOLLARText

Omvandlar ett tal till text med valutaformat

VECKODAG

WEEKDAYDatum & tid

Ger dagen (ett tal mellan 1 och 7) från ett serienummer för ett datum.

VECKONR

WEEKNUMDatum & tidSyntax: VECKONR (tal;returtyp)

VERSALER

UPPERText

Omvandlar text till versaler

VÄLJCHOOSELeta upp

Returnerar ett specifikt värde från en lista av värden (upp till 29)

VÄNSTER

LEFTTextReturnerar tecken längst till vänster i en sträng

VÄRDETYP

TYPEInformation

Returnerar ett tal som anger värdets datatyp

XLETAUPP

XLOOKUPLeta upp

Söker efter värden i en kolumn/rad och returnerar ett värde från samma rad från en annan kolumn/rad

ÅRDELYEARFRACDatum & tid

Syntax: ÅRDEL(startdatum;stoppdatum;bas)

ÄREJTEXT

ISNONTEXTInformationReturnerar SANT om värdet är ett logiskt värde
ÄRFELISERRORInformation

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde

ÄRJÄMN

ISEVENInformationReturnerar SANT om talet är jämnt
ÄRLOGISKISLOGICALInformation

Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!

ÄRREF

ISREFInformationReturnerar SANT om värdet är tomt
ÄRSAKNADISNAInformation

Returnerar SANT om värdet inte är text

ÄRTAL

ISNUMBERInformationReturnerar SANT om värdet är ett tal

ÄRTEXT

ISTEXTInformation

Returnerar SANT om värdet är text

ÄRTOMISBLANKInformation

Returnerar SANT om värdet är en referens

ÄRUDDAISODDInformation

Returnerar SANT om talet är udda

    
(Visited 4 065 times, 1 visits today)