Översättning av funktioner från svenska till engelska

Ett problem som kan uppstå när man söker efter hjälp med Excel på Internet är att man kommer till en engelsk sida som ger funktionsnamnet på engelska med engelskt funktionsformat. Tex:

use this formula:  =SUBSTITUTE(ADDRESS(ROW(),COLUMN(),4),ROW(B1),””)

Det kan vara lite knepigt att översätta detta till svenska. Speciellt om du inte har alla språkpaket på din dator. Men har man både svenskt och engelskt språkpaket installerat kan man göra så här:

Ändra till Engelskt gränssnitt: Arkiv, Alternativ, Språk. Under rubriken ”Välj språk för gränssnitt och hjälp” ställer du in Engelska som Gränssnittsspråk (välj Ange som standard). Klicka på OK.

Sedan måste du starta om Office för att språkinställningarna skall gälla.

När du startat om Office så skall Excel nu ha engelskt gränssnitt. Klistra in den engelska funktionen.
Här måste du för det mesta också ersätta alla komman med semikolon. I Svensk Excel separeras funktionsargumenten med semikolon medan det i engelskt Excel separeras med kolon (fullständigt idiotiskt men så är det…).

Dvs min funktion ovan blir då:
=SUBSTITUTE(ADDRESS(ROW();COLUMN();4);ROW(B1);””)

Och nu fungerar den…. Men jag ville översätta den till svenska.

Därför sparar jag arbetsboken. Går sedan tillbaka till Arkiv, Alternativ, Språk och ställer om Excel till Svenska. Startar om Office och öppnar min sparade arbetsbok.

Nu har min funktion översatts till:
=BYT.UT(ADRESS(RAD();KOLUMN();4);RAD(B1);””)

Ett alternativ, som oftast går snabbare är att bara klistra in den engelska funktionen i sin svenska Excel. Ersätta komma med semikolon. Och därefter manuellt ersätta de engelska funktionsnamnen med den svenska motsvarigheten. Då kan du använda min lista nedan men ett urval av de flesta funktionerna i Excel på svenska, engelska samt en förklaring.

Ett urval av funktioner i Excel, översatt från svenska till engelska. Funktionerna är soreterade i bokstavsordning efter det svenska namnet. Sök på den här sidan med Ctrl+F.

Funktion

Översättning Kategori Beskrivning

ABS

ABS Matematik

Returnerar absolutvärdet av ett tal

ADRESS ADDRESS Leta upp Skapar en cellreferens som text med ett angivet antal rader och kolumner.
AMORT PPMT Finans Returnerar amorteringsdelen av en betalning för en viss period av ett annuitetslån, baserat på periodiska, fasta betalningar och en fast ränta.
ANTAL COUNT Statistik Räknar hur många tal som finns bland argumenten
ANTAL.OM COUNTIF Statistik Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Statistik Räknar antalet tomma celler i ett område

ANTALV

COUNTA Statistik Räknar hur många värden som finns bland argumenten
ARBETSDAGAR WORKDAY Datum & tid

Ger serienumret för ett datum före eller efter att visst antal arbetsdagar. Utesluter lördag och söndag och andra dagar som räknas som lördag eller söndag.

AVERAGEA

AVERAGEA Statistik Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden

AVKORTA

TRUNC Matematik Avkortar ett tal till ett heltal
AVRUNDA ROUND Matematik

Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror

AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Matematik

Avrundar ett tal nedåt mot noll

AVRUNDA.UPPÅT

ROUNDUP Matematik Avrundar ett tal uppåt, från noll
BETALNING PMT Finans

Beräknar betalningen för ett lån baserat på fasta betalningar och en fast ränta.

BYT.UT

SUBSTITUTE Text Ersätter gammal text med ny text i en textsträng

CELL

CELL Information

Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell

DAG DAY Datum & tid

Från ett datum ges månadens dag (ett tal mellan 1 till 31).

DANTAL

DCOUNT Databas Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas

DANTALV

DCOUNTA Databas

Räknar ifyllda celler i en databas

DATEDIF DATEDIF Datum & tid

Beräknar antalet år, dagar eller månader mellan två datum.

DATUM

DATE Datum & tid Ger serienumret för ett datum från argumenten År, Månad och Dag.

DATUMVÄRDE

DATEVALUE Datum & tid

Ger serienumret för ett datum från ett datum i textformat.

DELSUMMA SUBTOTAL Matematik

Returnerar en delsumma i en lista eller databas

DHÄMTA

DGET Databas Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren
DMAX DMAX Databas

Returnerar det största värdet från databasposterna

DMEDEL

DAVERAGE Databas

Returnerar medelvärdet av databasposterna

DMIN

DMIN Databas Returnerar det minsta värdet från databasposterna
DPRODUKT DPRODUCT Databas

Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret

DSUMMA

DSUM Databas Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret
ELLER OR Logisk

Returnerar SANT om något argument är SANT

ERSÄTT

REPLACE Text Ersätter tecken i text

EXAKT

EXACT Text

Kontrollerar om två textvärden är identiska

EXTEXT MID Text

Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

FALSKT

FALSE Logisk Returnerar det logiska värdet FALSKT
FASTTAL FIXED Text

Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

FEL.TYP

ERROR.TYPE Information Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde
FREKVENS FREQUENCY Statistik

Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris

FÖRSKJUTNING

OFFSET Leta upp Returnerar en referens till intervall som består av ett angivet antal rader och kolumner från en cell eller ett cellintervall.
GEMENER LOWER Text

Omvandlar text till gemener

HELTAL

INT Matematik Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal
HITTA FIND Text

Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

HYPERLÄNK

HYPERLINK Leta upp Skapar en hyperlänk som öppnar ett dokument som är lagrat någon annanstans (hårddisk, nätverk, internet).
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Leta upp

Hämtar data från en pivottabell.

HÖGER

RIGHT Text Returnerar tecken längst till höger i en sträng

ICKE

NOT Logisk

Inverterar logiken för argumenten

IDAG TODAY Datum & tid

Ger serienumret för dagens datum.

INDEX INDEX Leta upp Returnerar ett värde (eller referensen till ett värde) från en tabell eller ett område.
INDIREKT INDIRECT Leta upp Returnerar referensen angiven i en teckensträng.
INFO INFO Information Returnerar information om operativsystemet
INITIAL PROPER Text Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal
IR IRR Finans Returnerar internräntan för en serie betalningar
JÄMN EVEN Matematik Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal
KLOCKSLAG TIME Datum & tid Ger serienumret för en tid (0:00:00 till 23:59:59) från tal som representerar timme, minut och sekund.
KOD CODE Text Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng
KOLUMN COLUMN Leta upp Returnerar kolumntalet för en referens.
KOLUMNER COLUMNS Leta upp Returnerar antalet kolumner i en referens eller en matris.
LETAKOLUMN HLOOKUP Leta upp Söker efter värden i den första raden i en tabell och returnerar ett värde från samma kolumn från en specificerad rad.
LETARAD VLOOKUP Leta upp Söker efter värden i den första kolumnen i en tabell och returnerar ett värde från samma rad från en specificerad kolumn.
LETAUPP LOOKUP Leta upp Returnerar ett värde från antingen från en enrads- eller enkolumns-område. Påminner om LETARAD eller LETAKOLUMN men returnerar enbart värdet från den sista kolumnen i området.
LÄNGD LEN Text Returnerar antalet tecken i en textsträng
MAVRUNDA MROUND Matematik Returnerar ett tal avrundat till en given multipel
MAX MAX Statistik Returnerar det största värdet i en lista av argument
MAXA MAXA Statistik Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden
MEDEL AVERAGE Statistik Returnerar medelvärdet av argumenten
MEDIAN MEDIAN Statistik Returnerar medianen för angivna tal
MIN MIN Statistik Returnerar det minsta värdet i en lista med argument
MINA MINA Statistik Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden
MINSTA SMALL Statistik Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data. Du kan t.ex. ange att du vill se det 3:e minsta värdet.
MINUT MINUTE Datum & tid Ger minuten (heltal mellan 0 och 59) från ett serienummer för en tid.
MÅNAD MONTH Datum & tid Ger månaden (ett tal mellan 1 och 12) från ett serienummer för ett daum.
N N Information Returnerar ett värde omvandlat till ett tal
NETNUVÄRDE NPV Finans Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta
NETTOARBETSDAGAR NETWORKSDAY Datum & tid Ger antalet hela arbetsdagar mellan två datum. Utesluter lördag och söndag och andra dagar som räknas som lördag eller söndag. Man kan också lägga till ett valfritt intervall med ett eller flera datum som inte ska räknas som arbetsdagar (argumentet lediga).
NU NOW Datum & tid Ger serienumret för aktuell tid (datum och tid), med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm
NUVÄRDE PV Finans Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar.
OCH AND Logisk Returnerar SANT om alla argument är sanna
OM IF Logisk Anger vilket logiskt test som ska utföras
OMFEL IFERROR Logisk Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderas till ett fel. 
OMRÅDEN AREAS Leta upp Returnerar antalet områden i en referens.
PASSA MATCH Leta upp Returnerar den relativa positionen av ett element som matchar ett specificerat värde.
PERIODER NPER Finans Returnerar antal perioder som erfordras för att uppnå ett slutvärde med periodiska fasta betalningar och en fast ränta.
PRODUKT PRODUCT Matematik Multiplicerar argumenten
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Matematik Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter
RAD ROW Leta upp Returnerar radnumret för en referens.
RADER ROWS Leta upp Returnerar antalet rader i en referens eller en matris.
RANG RANK Statistik Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
RBETALNING IPMT Finans Returnerar en given periods räntebetalning för en investering med fasta, periodiska betalningar och en konstant räntesats.
RENSA TRIM Text Tar bort blanksteg från text
REP REPT Text Tar bort blanksteg från text
REST MOD Matematik Returnerar resten vid en division
ROMERSK ROMAN Matematik Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text
RUNDA.NER FLOOR Matematik Avrundar ett tal nedåt mot noll
RUNDA.UPP CEILING Matematik Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
RÄNTA RATE Finans Returnerar räntesatsen per period i en annuitet.
SAKNAS NA Information Returnerar felvärdet #SAKNAS!
SAMMANFOGA CONCATENATE Text Sammanfogar flera textdelar till en textsträng
SANT TRUE Logisk Returnerar det logiska värdet SANT
SEKUND SECOND Datum & tid Ger sekunden (heltal mellan0 och 59) från ett serienummer för en tid.
SLUMP RAND Matematik Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1

SLUMP.MELLAN

RANDBETWEEN Matematik Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger
SLUTMÅNAD EOMONTH Datum & tid

Ger serienumret för det sista datumet i en viss månad före eller efter ett startdatum.

SLUTVÄRDE

FV Finans Returnerar det framtida värdet av en investering baserat på fasta, periodiska betalningar och en fast räntesats.
STÄDA CLEAN Text

Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

STÖRSTA

LARGE Statistik Returnerar det n:te största värdet i en mängd data. Du kan t.ex. ange att du vill se det 3:e största värdet.
SUMMA SUM Matematik

Summerar argumenten

SUMMA.OM

SUMIF Matematik Summerar celler enligt ett angivet villkor
SÖK SEARCH Text

Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

T

T Text Omvandlar argumenten till text
TECKEN SIGN Matematik

Returnerar tecknet för ett tal

TECKENKOD

CHAR Text Returnerar tecknet som anges av kod
TEXT TEXT Text

Formaterar ett tal och omvandlar det till text

TEXTNUM VALUE Text Omvandlar ett textargument till ett tal

TIDVÄRDE

TIMEVALUE Datum & tid Ger serienumret för en tid från en textsträng för en tid.
TIMME HOUR Datum & tid

Ger timmen (heltal från 0 till 23) från ett seirenummer för en tid.

TRANSPONERA

TRANSPOSE Leta upp Returnerar ett horisontellt område som vertikalt och tvärt om.
TRIMMEDEL TRIMMEAN Statistik

Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd

TYPVÄRDE MODE Statistik

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

UDDA

ODD Matematik Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal
UPPHÖJT.TILL POWER Matematik

Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent

VALUTA

DOLLAR Text

Omvandlar ett tal till text med valutaformat

VECKODAG

WEEKDAY Datum & tid

Ger dagen (ett tal mellan 1 och 7) från ett serienummer för ett datum.

VECKONR

WEEKNUM Datum & tid Syntax: VECKONR (tal;returtyp)

VERSALER

UPPER Text

Omvandlar text till versaler

VÄLJ CHOOSE Leta upp

Returnerar ett specifikt värde från en lista av värden (upp till 29)

VÄNSTER

LEFT Text Returnerar tecken längst till vänster i en sträng

VÄRDETYP

TYPE Information

Returnerar ett tal som anger värdets datatyp

ÅRDEL YEARFRAC Datum & tid

Syntax: ÅRDEL(startdatum;stoppdatum;bas)

ÄREJTEXT

ISNONTEXT Information Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde
ÄRFEL ISERROR Information

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde

ÄRJÄMN

ISEVEN Information Returnerar SANT om talet är jämnt
ÄRLOGISK ISLOGICAL Information

Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!

ÄRREF

ISREF Information Returnerar SANT om värdet är tomt
ÄRSAKNAD ISNA Information

Returnerar SANT om värdet inte är text

ÄRTAL

ISNUMBER Information Returnerar SANT om värdet är ett tal

ÄRTEXT

ISTEXT Information

Returnerar SANT om värdet är text

ÄRTOM ISBLANK Information

Returnerar SANT om värdet är en referens

ÄRUDDA ISODD Information

Returnerar SANT om talet är udda

       
(Visited 2 787 times, 1 visits today)
Bookmark and Share